โรงเรียนเทศบาล ๕ สีหรักษ์วิทยา

TESSABAN 5 SIHARAKWITTAYA SCHOOL

ใบสมัคร/มอบตัวเข้าเรียนเป็นนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๕ สีหรักษ์วิทยา

Application Form for Student TESSABAN 5 SIHARAKWITTAYA SCHOOL

ใบสมัคร/มอบตัวเข้าเรียนเป็นนักเรียน ระดับ
Application Form for Student
 
ประจำปีการศึกษา
Year
 
หลักสูตร/แผนการเรียน  ห้องเรียนพิเศษ 
ข้อมูลนักเรียน/Studennt's Details
ข้อมูลส่วนตัว/Personal Information
คำนำหน้าชื่อ/Prefixes
ชื่อ(ไทย)/Name (Thai)
นามสกุล(ไทย)/ Last Name(Thai)
ชื่อ(อังกฤษ)/Name (English)
นามสกุล(อังกฤษ)/Last Name (English)
เลขที่บัตรประชาชน/Citizen ID No.
ชื่อเล่น(ไทย)/Nickname (Thai)
ชื่อเล่น(อังกฤษ)/Nickname (English)
วันเดือนปีเกิด/Date of Birth
เชื้อชาติ/Race
สัญชาติ/Nationality
ศาสนา/Religion
ผู้สมัคร
อาการแพ้/Allergy
ผู้สมัครมีพี่น้องร่วมบิดามารดา/Number of Family Members คน/person(s)   ชาย/Male คน/person(s)   หญิง/Female คน/person(s)
ปัจจุบันผู้สมัครกำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียน/Current School
ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้น/Current Year Level
ที่อยู่โรงเรียนปัจจุบัน/Address of Current School

หากผู้สมัครมีพี่น้องที่กำลังศึกษาอยู่ใน โรงเรียนเทศบาล ๕ สีหรักษ์วิทยา กรุณากรองข้อมูลในตารางด้านล่าง
In case the student has an elder/younger brother or elder/younger sister is studying in this school, pleasegive information below.

ชื่อ-นามสกุล
Name and Last name
เลขประจำตัว
Student ID No.
กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น
Current Year Level

ข้อบิดา/มารดา/ผู้ปกครอง/Father/Mother/Guardian
ข้อมูลบิดา/Father's Details
คำนำหน้าชื่อบิดา/Prefixes
ชื่อบิดา(ไทย)/Name(Thai)
นามสกุลบิดา(ไทย)/Last Name(Thai)
ชื่อบิดา(อังกฤษ)/Name(English)
นามสกุลบิดา(อังกฤษ)/Last Name(English)
อาชีพ/Occupation
สถานที่ทำงาน/Company's Name
บ้านเลขที่/No.
หมู่
ซอย/Soi
ถนน/Street
จังหวัด/Province
อำเภอ/District
ตำบล/Parish
รหัสไปรษณีย์
อีเมล์/E-mail
โทรศัพท์/Tel.
มือถือ/Mobile Phone(SMS)
การศึกษาสูงสุด/Highest Degree of Education
จากสถาบัน/University
ข้อมูลมารดา/Mother's Details
คำนำหน้าชื่อมารดา/Prefixes
ชื่อมารดา(ไทย)/Name(Thai)
นามสกุลมารดา(ไทย)/Last Name(Thai)
ชื่อมารดา(อังกฤษ)/Name(English)
นามสกุลมารดา(อังกฤษ)/Last Name(English)
อาชีพ/Occupation
สถานที่ทำงาน/Company's Name
เลขที่/No.
หมู่
ซอย/Soi
ถนน/Street
จังหวัด/Province
อำเภอ/District
ตำบล/Parish
รหัสไปรษณีย์
อีเมล์/E-mail
โทรศัพท์/Tel.
มือถือ/Mobile Phone(SMS)
การศึกษาสูงสุด/Highest Degree of Education
จากสถาบัน/University
ข้อมูลผู้ปกครอง/Guardian's Details
ผู้ปกครองมีความสัมพันธ์กับผู้สมัคร/Relationship with Student
คำนำหน้า/Prefixes
ชื่อผู้ปกครอง/Name
นามสกุลผู้ปกครอง/Last Name
ผู้ปกครอง/Occupation
สถานที่ทำงาน/Company's Name
เลขที่/No.
หมู่
ซอย/Soi
ถนน/Street
จังหวัด/Province
อำเภอ/District
ตำบล/Parish
รหัสไปรษณีย์
อีเมล์/E-mail
โทรศัพท์/Tel.
มือถือ/Mobile Phone(SMS)
รายได้ผู้ปกครอง/ต่อปี
ข้อมูลอื่นๆ/Other.
รูปผู้สมัคร/มอบตัว
แนบไฟล์เอกสารการสมัคร/มอบตัว
ทะเบียนบ้านของนักเรียน
ทะเบียนบ้านของบิดา
ทะเบียนบ้านของมารดา
ทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง
ระเบียนผลการเรียน(ปพ.1) หรือ ใบรับรองผลการเรียน(ปพ.7)
สูจิบัตร นักเรียนอนุบาล1 และ ประถมศึกษาปีที่ 1
วันที่เข้าสอบ
เลือกวันที่สะดวกเข้าสอบ/Student Test